REGLAMENT EUROPEU DE PROTECCIÓ DE DADES
RESPONSABLE DE LES DADES

Nom:          Multibrokers Catalanes Correduría de Seguros, S.L.

CIF                    B58448101

Adreça:        Balmes, 195, 4º4ª

Telèfon:         93 238 61 90

Mail:                 multibrokers@multibrokers.com

Finalitat

Les dades proporcionades per vostè seran utilitzats amb la següents finalitats:

1.Gestionar les seves assegurances

  • Fer d’intermediari, contractar, gestionar o extingir les seves pòlisses d’assegurances en el seu nom i interessos, així com tramitar els seus sinistres i proporcionar assessorament i ofertes en matèria d’assegurances de tot tipus. Celebrar nous contractes d’assegurances amb qualsevol entitat d’assegurances i/o reassegurança que Multibrokers Catalanes Correduría de Seguros, S.L. cregui convenient en cada moment, amb la finalitat d’obtenir les millors condicions per a vostè.
  • Cedir les seves dades a qualsevol entitat asseguradora i/o reasseguradora diferent a aquella amb la que es troben contractades les seves pòlisses actualment, per col·locar els riscos en la companyia que més s’adeqüi a les seves necessitats. Així com a cedir les seves dades a pèrits, gabinets pericials, i/o allers per a la gestió dels seus sinistres.
  • Realitzar prospeccions comercials, publicitàries o promocionals, de qualsevol entitat amb la què Multibrokers Catalanes Correduría de Seguros, S.L. formalitzi acords de col·laboració i/o de la pròpia Multibrokers Catalanes Correduría de Seguros, S.L., o de qualsevol altra entitat del seu grup empresarial o participat per ella.

Conservar les seves dades personals de pòlisses que no té en vigor, durant la vigència de la cobertura de la pòlissa o per gestionar sinistres durant els terminis en què obliga la llei. I tot això ho podrà gestionar per mitjans orals, escrits i/o electrònics i digitals.

2. Promocionar els nostres serveis

Proporcionar informació de nous productes i serveis

Farem perfils comercials en base a la informació facilitada, amb la finalitat d’ajustar els serveis i les ofertes, no prenent mai decisions automatitzades en base als perfils

Les dades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i, un cop acabada aquesta relació, fins que es demani la cancel·lació de les seves dades, amb la finalitat de poder oferir ofertes que puguin ser del seu interès i poder reprendre la relació professional.

3. Legitimació

Les dades que disposem són les necessàries per poder realitzar la nostra tasca de mediació dels contractes d’assegurances que ha contractat amb una o més asseguradores mitjançant la nostra corredoria, tenint per part nostra la consideració de responsables de les dades amb conformitat al què disposa la Llei 26/2006 de 27 de Juliol de Mediació d’assegurances.

 Destinataris

Les dades seran comunicades a les Entitats Asseguradores, gabinets pericials, i/o assessors que poguessin ser necessaris per a l’obtenció dels estudis dels riscos proposats, la seva contractació o la gestió dels seus sinistres.

Tanmateix, les seves dades també podran ser compartides amb altres empreses del grup i/o empreses participades per aquesta, per la seva gestió amb la finalitat administrativa de mediació, control intern, gestió dels seus contractes i sinistres, inclòs el tractament de dades personals de clients o treballadors.

Drets

Qualsevol persona té dret a rebre la confirmació sobre si a la corredoria estem tractant dades personals que hi corresponguin o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, i a sol·licitar la rectificació de les dades errònies, o en el seu cas, demanar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per allò pel qual van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran demanar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas només els conservarem per a la defensa dels seus interesses en la gestió dels contractes d’assegurances dels què faci de mediador el responsable del fitxer.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. La nostra corredoria deixarà de tractar-les, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Vostè pot exercir els seus drets d’accés, rectificació o cancel·lació.

Si no vol rebre comunicacions promocionals de la nostra empresa per algun o tots els medis possibles de comunicació, pot comunicar el seu desig d’oposar-se a aquesta finalitat de promocionar els nostres productes i serveis, cosa que no anirà en contra de mantenir la finalitat de gestionar els contractes d’assegurances mediats pel responsables del fitxer.

Vostè podrà demanar la portabilitat de les seves dades, si així ho creu convenient, a un altre mediador, o entitat asseguradora.

En l’exercici dels drets precedents, pot adreçar-se a les nostres oficines, la nostra adreça la pot trobar al nostre portal  www.multibrokers.es, aportant sempre una còpia del seu NIF. La resposta a l’exercici de drets s’enviarà al domicili que consti en els contractes subscrits amb la nostra corredoria.

En cas que no fossin atesos l’exercici de drets expressats en aquest aparta, vostè està facultat per dirigir-se al nostre delegat de protecció de dades, qui vetllarà pels seus interessos, o presentar una reclamació davant l’agència de protecció de Dades, disposa de tota la informació a efectes d’aquesta reclamació a la web  www.agpd.es

 Procedència de les dades

Les dades de què disposem són aquelles que se’ns van proporcionar en el moment de la contractació de les pòlisses o petició de les tarificacions, així com les dades derivades de les gestions del contracte., les renovacions de pòlisses o sinistres ocorreguts durant la vigència de la pòlissa.

En alguns casos, les dades bàsiques per a la tarificació d’un risc, han pogut ser proporcionades per un col·lectiu, amb l’autorització dels seus membres, en aquests casos les dades només es faran servir conforme a les indicacions dels representants del col·lectiu i aquestes dades seran eliminades si així ho requereixen els acords amb el col·lectiu, excepte per aquells titulars de dades pels quals hi hagi una mediació d’altres contracte d’assegurances, en aquest cas els drets es regiran pel l’apartat anterior.Política de Privacitat